Wysokość opłat pobieranych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku za przyjęcie 1Mg do zagospodarowania w Gdańsku - Szadółkach od 01.01.2020r.
12345678910
Kod odpaduNazwa odpadu Miejsce przezna - czeniaOpłata netto dla gminy Miasta Gdańsk oraz gmin które podpisały porozumienie międzygminne z gminą Miasta Gdańsk 2020 [zł/Mg] Opłata netto dla pozostałych gmin i kontrahentów 2020 [zł/Mg]Opłata środowiskowa 2020 [zł/Mg]Opłata netto razem dla gminy Miasta Gdańsk oraz gmin które podpisały porozumienie międzygminne z gminą Miasta Gdańsk 2020 [zł/Mg]Opłata netto razem dla pozostałych gmin i kontrahentów 2020 [zł/Mg]Opłata brutto dla gminy Miasta Gdańsk oraz gmin które podpisały porozumienie międzygminne z gminą Miasta Gdańsk 2020 [zł/Mg]Opłata brutto dla pozostałych gmin i kontrahentów 2020 [zł/Mg]
02Odpady pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołóstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 01Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
020103Odpadowa masa roślinnaKO1901900190190205,20205,20
020107Odpady z gospodarki leśnejKO1901900190190205,20205,20
020108*Odpady z agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)MD6000600006000600064806480
020183Odpady z upraw hydroponicznychKO1901900190190205,20205,20
02 02Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
020203Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwaKO1901900190190205,20205,20
02 03Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
020304Surowce i produkty nie nadające się do spozycia i przetwórstwaKO1901900190190205,20205,20
020381Odpady z produkcji pasz roślinnychKO1901900190190205,20205,20
020382Odpady tytonioweKO1901900190190205,20205,20
02 05Odpady z przemysłu mleczarskiego
020501Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwaKO1901900190190205,20205,20
02 06Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwaKO1901900190190205,20205,20
02 07Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
020701Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowcówKO1901900190190205,20205,20
020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwaKO1901900190190205,20205,20
03Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
030101 Odpady kory i korkaKO1901900190190205,20205,20
030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04KO1901900190190205,20205,20
03 02Odpady powstające przy konserwacji drewna
030201 *Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznychMD3000300003000300032403240
030203 *Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewnaMD3000300003000300032403240
030204 *Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewnaMD3000300003000300032403240
03 03Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
030301 Odpady z kory i drewnaKO1901900190190205,20205,20
030399Inne niewymienione odpadyKO1901900190190205,20205,20
04Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 02Odpady z przemysłu tekstylnego
040209Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)SK42042020,35440,35440,35475,58475,58
040221Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnychSK42042013,13433,13433,13467,78467,78
040222Odpady z przetworzonych włókien tekstylnychSK42042013,13433,13433,13467,78467,78
06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 04Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
060405 *Odpady zawierające inne metale ciężkieMD6000600006000600064806480
06 13Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
061301 *Nieorganiczne środki ochrony roślin (np pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydyMD6000600006000600064806480
08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
080111 *Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczneMD3000300003000300032403240
080112Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11MD3000300003000300032403240
080118Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 08 01 17MD3000300003000300032403240
13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw( z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
1302Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
130205*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznychMD950950095095010261026
15Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101Opakowania z papieru i tektury - luzMD,SO65750657570,2081
150101AOpakowania z papieru i tektury - w workachMD,SO7585075858191,80
150102Opakowania z tworzyw sztucznych - luzMD,SO3003200300320324345,60
150102AOpakowania z tworzyw sztucznych - w workachMD,SO3203400320340345,60367,20
150103 Opakowania z drewnaKO1901900190190205,20205,20
150104Opakowania z metaliMD,SO11.1011.11.081.19
150105 Opakowania wielomateriałoweMD,SO1001100100110108118.80
150106Zmieszane odpady opakowanioweMD,SO3003200300320324345,60
150107 Opakowania ze szkłaMD,SO5060050605464,80
150107AOpakowania ze szkła - w workachMD,SO60700607064,8075,60
150109Opakowania z tekstyliówMD,SO3503500350350378378
15 02Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
150202 *Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)MD3000300003000300032403240
150203Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02SK35035066,32415,32415,32448,55448,55
16Odpady nieujęte w innych grupach
16 01Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
160103 (1)Zużyte oponyMD4004300400430432464,40
160114*RozpuszczalnikiMD4500450004500450048604860
160117 Metale żelazneMD110111.081.08
160118 Metale nieżelazneMD110111.081.08
16 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
160211*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFCMD3000300003000300032403240
160213 *Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12MD3000300003000300032403240
160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13MD950950095095010261026
160216Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215MD950950095095010261026
16 03Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
160304 (1)Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80SK47047019.64489.64489.64528.8112529,58
160306 (1)Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80KO1901900190190205,20205,20
160380 (1)Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożyciaKO1901900190190205,20205,20
16 06Baterie i akumulatory
160601 *Baterie i akumulatory ołowioweMD3000300003000300032403240
160602 *Baterie i akumulatory niklowo-kadmoweMD3000300003000300032403240
160603 *Baterie zawierające rtęćMD3000300003000300032403240
160604Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)MD950950095095010261026
160605Inne baterie i akumulatoryMD950950095095010261026
16 11Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
161106Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05SK32032020,35340,35340,35367,58367,58
16 80Odpady różne
168001Magnetyczne i optyczne nośniki informacjiSK30030020,35320,35320,35345,98345,98
16 81Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
168102Odpady inne niż wymienione w 16 81 01SK47051720,35490,35537,35529,58529,58
16 82Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
168202Odpady inne niż wymienione w 16 82 01SK2252250225225243243
17Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
170101Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówMT,KR20220202221.623.76
170102Gruz ceglanyMT,KR20220202221.623.76
170103Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażeniaMT,KR20220202221.623.76
170107Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06MT,KR5055050555459.4
170180Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.SK29031920,35310,35339,35335,18366,50
170181Odpady z remontów i przebudowy drógSK29029020,35310,35310,35335,18335,18
170181AOdpady z remontów i przebudowy drógKR20200202021.621.6
170182Inne niewymienione odpadySK38041820,35400,35438,35432,38473,42
17 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
170201DrewnoRO2002200200220216237,60
170202SzkłoSK38041827,02407,02445,02439,58480,62
170203Tworzywa sztuczneSK40044033,64433,64473,64468,33511,53
17 03Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
170380Odpadowa papaSK950104520,35970,351065,351047,981150,58
17 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
170405Żelazo i stalMD110111.081.08
170407Mieszaniny metaliMD110111.081.08
170411Kable inne niż wymienione w 17 04 10SK35035065,32415,32415,32448,55448,55
17 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
170504 (1)Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03MT30330303332.435.64
170506Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05SK30030012,09312,09312,09337,06337,06
170508Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07SK30030013,13313,13313,13338,18338,18
17 06Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
170601*Materiały izolacyjne zawierające azbest SOA1651650165165178,20178,20
170604Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03SK1050115530,351070,351175,351155,981269,38
170605*Materiały budowlane zawierające azbestSOA1501650150165162178.2
17 08Materiały konstrukcyjne zawierające gips
170802Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01SK38041820,35400,35438,35432,38473.42
17 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
170904Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03SK38041820,35400,35438,35432,38473,42
19Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01Odpady z termicznego przekształcania odpadów
190114Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13SK32032025,66345,66345,66373,31373,31
19 03Odpady stabilizowane lub zestalone
190305Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04SK32032025,66345,66345,66373,31373,31
19 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
190501Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnychSK225225270495495534,60534,960
19 08Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
190801SkratkiSK24024060,06300,06300,06324,06324,06
190802Zawartość piaskownikówSK22522560,06285,06285,06307,86307,86
19 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
190902Osady z klarowania wodyMT2252250225225243243
190903Osady z dekarbonizacji wodySK22522512,09237.09237.09256.06256,06
190904Zużyty węgiel aktywnySK22522518.75243.75243.75263.25263,25
190905Nasycone lub zużyte żywice jonowymienneSK22522518.75243.75243.75263,25263,25
19 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
191201Papier i tektura - luzMD,SO110111.081.08
191201APapier i tektura - w workachMD,SO10100101010.810.8
191202Metale żelazneMD110111.081.08
191203Metale nieżelazneMD110111.081.08
191204Tworzywa sztuczneMD,SO2502500250250270270
191205SzkłoMD,SO2252250225225243243
191207Drewno inne niż wymienione w 19 12 06KO,RO1901900190190205,20205,20
191209Minerały (np. piasek, kamienie)SK30030013,13313,13313,13338,18338,18
191212Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11SK236.08236.08270506,08506,08546,57546,57
20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
200101Papier i tektura - luzMD,SO65750657570,2081
200101APapier i tektura - w workachMD.SO7585075858191,80
200102SzkłoMD,SO5060050605464,80
200102ASzkło - w workachMD,SO60700607064,8075,60
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji KO1802100180210194,40226,80
200110OdzieżSO4204620420462453,60498,96
200111TekstyliaSO4204620420462453,60498,96
200113*RozpuszczalnikiMD3000300003000300032403240
200114*KwasyMD3000300003000300032403240
200115*AlkaliaMD3000300003000300032403240
200117*Odczynniki fotograficzneMD3000300003000300032403240
200119 *Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)MD3000300003000300032403240
200121 *Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęćMD3000330003000330032403564
200123*Zużyte urządzenia zawierające freonyMD3000330003000330032403564
200125Oleje i tłuszcze jadalneKO1901900190190205,20205,20
200127 *Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczneMD3000300003000300032403240
200129*Detergenty zawierające substancje niebezpieczneMD3000300003000300032403240
200131*Leki cytotoksyczne i cytostatyczneMD3000300003000300032403240
200132Leki inne niż wymienione w 20 01 31MD3000330003000330032403564
200133*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające baterieMD3000300003000300032403240
200134Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33MD950950095095010261026
200135 *Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składnikiMD3000330003000330032403564
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35MD95010450950104510261128.6
200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37KO1901900190190205,20205,20
200139Tworzywa sztuczne - luz MD,SO3003200300320324345,60
200139ATworzywa sztuczne - w workachMD,SO3203400320340345,60367,20
200140MetaleMD,SO110111.081.08
200199Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywnyMD,SO4204620420462453,60498,96
20 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
200201 Odpady ulegające biodegradacji - w workachKO1702000170200172.8172.8
200201 AOdpady ulegające biodegradacji - luzKO1702000170200172.8172.8
200202Gleba i ziemia, w tym kamienieMT3333033331.081.08
200203Inne odpady nieulegające biodegradacjiSK26026013,13273,13273,13256.6836256.6836
20 03Inne odpady komunalne
200301Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne SO39042020410440442,80475,20
200302Odpady z targowiskSK,SO225225270495495534,60534,60
200302AOdpady z targowiskKO1901900190190205,20205,20
200303Odpady z czyszczenia ulic i placówSK25025096,22346,22346,22373,92373,20
200304Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystościSK32032020,35340,35340,35357,58367,58
200306Odpady ze studzienek kanalizacyjnychSK30030020,35320,35320,35345,98345,98
200307Odpady wielkogabarytoweRO5005500500550540594
200399Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupachSO,SK300330125,15425,15455,15459,16491,56
200399 POdpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popiół z gospodarstw domowychSK300330125,15425,15455,15459,16491,56
Oznaczenia:
SK-składowanie; KO-kompost; MT-materiał technologiczny; MD-magazyn depozytowy; SO- sortownia; KR- kruszenie; RO- rozdrabnianie; SOA- składowanie odpadów azbestu
A- odpad, dla którego stosowana jest cena inna, niż podstawowa ze względu na jego charakterystykę
P - odpady popiołów z gospodarstw domowych przyjmowane od kontrahentów obsługujacych kontrakty gminne na odbiór odpadów komunalnych
(1) - możliwość dostarczenie odpadu po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Zakładu